Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług społecznych

Stowarzyszenie Przy Dziupli w Wodzisławiu Śląskim realizujące w okresie
01.10.2019 r. – 30.06.2021 r. projekt pn.: „NASZ NOWY DOM”

Stowarzyszenie Przy Dziupli realizujące w okresie 01.10.2019 r. – 30.06.2021 r. projekt pn.: NASZ
NOWY DOM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych
Regionalne Inwestycje Terytorialne, konkurs nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-276/18 ogłasza gotowość
świadczenia usług społecznych pod postacią mieszkań treningowych dla 6 osób.
Usługami mogą zostać objęte osoby, które zgodnie z art. 53. 1 Ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. ze względu na niepełnosprawność wymagają czasowej albo częściowej pomocy
innych osób w celu spełnienia ról społecznych. Udział ma forme pobytu odpłatnego.

Informacji można zasięgnąć w Siedzibie Stowarzyszenia Przy Dziupli w Wodzisławiu Śląskim – Pani
Sylwia Koczy tel. 506 318 599 w godzinach 16.00-17.00

Zmień rozmiar czczionki